ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی سمت ایمیل دانشگاهی ایمیل شخصی شماره داخلی اتاق
زهرا جمشیدزاده مدیریت jamshidzadeh@kashanu.ac.ir zjamshidzadeh@gmail.com 2224
حامد نسائی برزکی رئیس اداره تاسیسات hamednesaey315@gmail .com hamednesaey315@gmail .com 2198-4197
سید مصطفی یوسف زاده کارشناس تاسیسات Usefzadeh@staff.kashanu.ac.ir S.mostafa.u@ gmail.com 2199
مرتضی باقی مجرد کارشناس تاسیسات     2224
علی آبیاتی کارگروه تحقیقات ---- aliabiati@gmail.com 2197
مجید صفری کارپرداز majidsafari247@gmail.com majidsafari247@gmail.com 2197