خبر تصویری

ادامه عملیات ساختمان ساختمان IT

ادامه عملیات ساختمان ساختمان IT

ساختمان فن آوری اطلاعات در حال پیشرفت فیزیکی قابل قبولی می باشد.در این فراآیند لوله کشی داخلی فن کویل ها به همراه درین آنها به اتمام رسیده است.عملیات کچ و خاک داخل نیز به اتمام ...

پیشرفت ساختمان مرکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پیشرفت ساختمان مرکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پس از تکمیل اجرای سفت کاری و نما کاری ساختمان،هم اکنون ساختمان به مرحله اجرای تاسیسات مکانیکی آن از قبیل اجرای آب باران و نصب لوله های PVC برق رسیده است. ساختمان فوق از محل اعتبار ...